Pel futur de la inspecció de treball, a la vaga!

[Castellano bajo]

Des del Consell Sindical Obrer (CSO) donem suport a la convocatòria de vaga per als dies 25 de gener i 22 de febrer de 2023 i a la concentració a la porta de l´ Inspecció de Treball d´Alacant el proper 23 de gener a les 12 hores.

El passat 21 de desembre, les i els treballadors de la Inspecció de Treball vam començar un cicle de mobilitzacions en defensa dels nostres drets. De moment, no existeix cap tipus de resposta per part del Ministeri de Treball i Economia Social, per la qual cosa les mobilitzacions i la vaga es fan més imprescindibles que mai.

El motiu d’aquesta convocatòria és la impassibilitat i el reiterat incompliment de l’acord aconseguit el passat 7 de juliol del 2021 entre la Direcció de l’Organisme de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (avalat, així mateix, pel mateix Secretari d’Estat de Treball i Economia Social) i la Plataforma de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en la qual es troben representades la majoria de les Organitzacions Sindicals i Associacions Professionals que representen al personal de l’Organisme.

Aquest acord per a posar en marxa una nova RPT (Relació de Llocs de treball), amb totes les deficiències que puga tenir, suposava un avanç per a solucionar alguna de les deficiències estructurals que té la Inspecció de Treball com la falta de personal, de recursos materials i tècnics, la impossibilitat d’avançar en la carrera professional o el reconeixement i dignificació de les funcions del personal.

Després d’un any i mig passant-se la pilota entre el Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d’Hisenda, sense capacitat per a dur a terme uns acords mínims que són absolutament necessaris perquè la Inspecció de Treball puga jugar el paper que li correspon com a garant dels drets de la classe treballadora.

Igual que donem suport a aquesta convocatòria, animem al conjunt d’organitzacions sindicals i de treballadors i treballadores de la Inspecció de Treball a no deixar passar l’ocasió per a mobilitzar-nos, convocar assemblees presencials i posar en comú les nostres reivindicacions. La vaga no és la fi en si mateix i no pot suposar el punt final de la lluita pels nostres drets.

Des del CSO, cridem al conjunt de treballadors i treballadores de la Inspecció de Treball a participar de manera activa en aquesta convocatòria i a ser altaveus d’unes reivindicacions justes i necessàries per al bon funcionament de l’organisme:

  • AUGMENT DE PERSONAL ADMINSITRATIU I INSPECTOR
  • RECONEIXEMENT DE LES FUNCIONS ADEQUADES A LES CATEGORIES PROFESSIONALS
  • PEL DRET A LA CARRERA PROFESSIONAL DINS DE CADA CATEGORIA
  • MILLORA DELS MITJANS TECNOLÒGICS I MATERIALS

TOTES I TOTS A LA VAGA!

 

[Castellano]

POR EL FUTURO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO, ¡A LA HUELGA!

Desde el Consejo Sindical Obrero (CSO) apoyamos la convocatoria de huelga para los días 25 de enero y 22 de febrero de 2023 y la concentración en la puerta de la Inspección de Trabajo de Alicante el próximo 23 de enero a las 12 horas.

El pasado 21 de diciembre, las y los trabajadores de la Inspección de Trabajo comenzamos el ciclo de movilizaciones en defensa de nuestros derechos. De momento, no existe ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por lo que las movilizaciones y la huelga se hacen más imprescindibles que nunca.

El motivo de esta convocatoria es la impasividad y el reiterado incumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado 7 de julio del 2021 entre  la Dirección del Organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (avalado, asimismo, por el propio Secretario de Estado de Trabajo y Economía Social) y la Plataforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que se encuentran representadas la mayoría de las Organizaciones Sindicales y Asociaciones Profesionales que representan al personal del Organismo.

Dicho acuerdo para poner en marcha una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo), con todas las deficiencias que pueda tener, suponía un avance para solventar alguna de las deficiencias estructurales que tiene la Inspección de Trabajo como la falta de personal, de recursos materiales y técnicos, la imposibilidad de avanzar en la carrera profesional o el reconocimiento y dignificación de las funciones del personal.

Tras un año y medio pasándose la pelota entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Hacienda, sin capacidad para llevar a cabo unos acuerdos mínimos que son absolutamente necesarios para que la Inspección de Trabajo pueda jugar el papel que le corresponde como garante de los derechos de la clase trabajadora.

Al igual que apoyamos esta convocatoria, animamos al conjunto de organizaciones sindicales y de trabajadores y trabajadoras de la Inspección de Trabajo a no dejar pasar la ocasión para movilizarnos, convocar asambleas presenciales y poner en común nuestras reivindicaciones. La huelga no es el fin en sí mismo y no puede suponer el punto final de la lucha por nuestros derechos.

Desde el CSO, llamamos al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Inspección de Trabajo a participar de manera activa en esta convocatoria y a ser altavoces de unas reivindicaciones justas y necesarias para el buen funcionamiento del organismo:

  • AUMENTO DE PERSONAL ADMINSITRATIVO E INSPECTOR
  • RECONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES ADECUADAS A LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES
  • POR EL DERECHO A LA CARRERA PROFESIONAL DENTRO DE CADA CATEGORÍA
  • MEJORA DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

¡TODAS Y TODOS A LA HUELGA!

 

 

Deja una respuesta