Per a quan una vaga ben organitzada?

Per a quan una vaga ben organitzada?

Tant STEPV com altres sindicats de l’ensenyament valencià (CCOO i també sembla que el que queda d’UGT) han convocat una vaga el 23 de maig, instrumentalitzant la plataforma en defensa de l’ensenyament públic per a fer-ho. A la secció sindical del Consell Sindical Obrer – CSO ens genera sentiments encontrats. 

Cartell de la convocatòria de vaga

Per una banda, veiem necessària una sèrie de mobilitzacions per la millora real de les condicions de treball dels i les professionals de l’ensenyament valencià. No ara, sinó des de fa temps. La pèrdua de poder adquisitiu que arrosseguem els funcionaris públics és inassumible. No ens n’adonem perquè, com quan es pretén apretar una rosca que ja està apretada, es fa a poc a poc. Al 2022 ja publicàrem un article amb el suggerent títol “Las empleadas y los empleados públicos no somos tontos/as” (el podeu veure a la nostra web) on calculàvem una pèrdua de poder adquisitiu des de l’any 2000 fins al 2022 del 45,03%. Eixa és la muntada salarial que ens correspondria per a mantenir el poder adquisitiu que teníem l’any 2000. Però no es va fer cap vaga i ací està el que ens genera molts dubtes. Més bé al contrari: els sindicats ens venien les muntades salarials, que no arribaven ni a compensar l’IPC, com a victòries sindicals. Eren els moments en què estaven “els nostres” que deien en l’intern de STEPV, CCOO o UGT. Hauria d’estar clar que la classe treballadora no en té de “nostres”: qui governa al sistema capitalista només mira els beneficis de les empreses, i els/les treballadors/es els importem ben poc. 

Resulta que ara, per a finals de maig, han convocat una vaga a l’ensenyament, curiosament a setmanes de les eleccions europees. I els motius que esgrimeixen encara són més sorprenents, intentarem comentar-los i explicar la nostra postura.

S’argumenta que el PP i Vox han votat contra una ILP per la reducció de ràtios: en 8 anys del govern del botànic no s’han reduït les ràtios ni una sola vegada de forma generalitzada. S’ha fet només a alguns cursos, sempre per a paralitzar mobilitzacions que estaven començant a donar-se. Durant 8 anys aquesta reivindicació fonamental no va ser suficient per a convocar cap mobilització multitudinària perquè estaven “los nuestros”. Ara, eixos que no van fer res mentre governaven, presenten una moció per a què ho facen els altres. Això seria ridícul, si no fos perquè les organitzacions sindicals, que diuen defendre a les treballadores i treballadors, estan totalment cooptades pels partits polítics. No és que facen política, cosa totalment necessària, és que fan partidisme. Això provoca una desafecció total dels sindicats, que acaben defensant a la nostra patronal quan estan “los nuestros” i atacant-la quan estan els altres.

Un altre motiu és l’atac al valencià, la nostra llengua. És cert que la nova proposta de llei ataca el valencià, però només a les comarques castellanoparlants (la major part dels projectes lingüístics poden entrar dins la llei nova). La llei que va aprovar el govern del botànic tampoc va millorar la situació del valencià, empitjorant-la en aspectes importants. El Botànic va situar l’anglés per primera vegada al nivell de la nostra llengua, fent que fos obligatori un 15% de la docència en anglés: això ho ha deixat el PP. Aquest canvi junt amb un mínim de docència en castellà (que tampoc tenia la llei anterior del PP) va fer inviable els projectes d’immersió lingüística que tants èxits havien tingut. Els sindicats que ara es mobilitzen no només no van dir res en aquell moment, sinó que van emmudir totes les protestes i van intentar amordassar els qui, com El Tempir, ho denunciaven. Però ara venen eleccions…

Un altre tema important és la participació en el procés de decisió. Tots els sindicats convocants parlen d’assemblees per a decidir sobre la vaga, però cap dona número de participants. Els que estem a CSO venim d’eixos sindicats i coneixem com s’ha jugat amb els números (per exemple donant percentatges en lloc de quantitats o parlant de majoria). Hauran participat en els processos desenes de persones, com a molt alguna centena. S’han fet assemblees en cada institut i escola de si volem la vaga? Tenen alliberats i recursos suficients per a fer-ho. Només això ja hagués servit de procés de mobilització. Però no: s’han fet “consultes” (CCOO) o assemblees (STEPV), tot molt intern i manipulable per a que isca el que es vol.

Ara anem al com s’ha convocat. La vaga mai és un objectiu en si mateixa, és una ferramenta per a aconseguir un objectiu. És la ferramenta més potent que té la classe treballadora: atura la generació de plusvàlua, el que fa que els amos del sistema, els capitalistes, no guanyen diners. No s’ha d’usar com a una mobilització de protesta; per a això estan les concentracions, les manifestacions, els actes de desobediència col·lectiva… La vaga ha de tenir una finalitat: que no s’aprove una reforma, que es retire una llei o aconseguir una muntada salarial. I no ha de ser una cosa aïllada, sinó formar part d’un procés de mobilització que, donat que no s’ha assolit l’objectiu d’altra forma, acaba en una vaga, després una altra i al final de forma indefinida fins que ho aconseguim. La vaga ha de partir d’un procés de conscienciació i mobilització. Un procés de treball en cada escola, en cada institut, en cada EOI, conservatori o EPA. Però no és el cas: sense cap mena de procés mobilitzador ens llancen a una vaga condemnada al fracàs per un objectiu espuri, com són les eleccions.

En resum, n’hi ha motius per a una vaga? Fa anys!! Per això les treballadores i els treballadors de CSO farem aquesta vaga, tot i la forma en què s’ha convocat. Venen temps de retallades molt serioses en l’escola pública, temps on se’ns vol situar la guerra com un objectiu viable, temps on l’ecosistema que permet la vida es veu amenaçat per la forma d’organització humana: pel capitalisme. Per això necessitem organitzar-nos en cada centre de treball. Si has arribat fins ací és que vols canviar les coses que no t’agraden: comença a fer-ho. Convoca una reunió al teu centre per a parlar de la vaga amb els teus companys i companyes, així com d’altres coses que es poden fer al vostre centre (sobre el genocidi a Palestina o sobre les guerres en què ens vol ficar l’OTAN, sobre l’augment de la burocràcia als centres, sobre les agressions que patim els docents…). I uneix-te al Consell Sindical Obrer per a organitzar-nos amb altres companys i companyes que lluiten per un sindicalisme de classe i combatiu.


¿Para cuándo una huelga bien organizada?

Tanto STEPV como otros sindicatos de educación valenciana (CCOO y también parece que lo que queda de UGT) han convocado una huelga el 23 de mayo, instrumentalizando la plataforma en defensa de la enseñanza pública para hacerlo. En la sección sindical del Consejo Sindical Obrero – CSO nos genera sentimientos encontrados.

Por un lado, vemos necesarias movilizaciones para la mejora real de las condiciones de trabajo de los y las profesionales de la educación valenciana. No ahora, sino desde hace tiempo. La pérdida de poder adquisitivo que arrastramos los funcionarios públicos es inasumible. No nos damos cuenta porque, como cuando se pretende apretar una tuerca que ya está apretada, se hace poco a poco. En 2022 ya publicamos un artículo con el sugerente título “Las empleadas y los empleados públicos no somos tontos/as” (podéis verlo en nuestra web) donde calculábamos una pérdida de poder adquisitivo desde el año 2000 hasta el 2022 del 45,03%. Esa es la subida salarial que nos correspondería para mantener el poder adquisitivo que teníamos en el 2000. Pero no se hizo ninguna huelga y eso es lo que nos genera muchas dudas. Más bien al contrario: los sindicatos nos vendían las subidas salariales, que no llegaban ni a compensar el IPC, como victorias sindicales. Eran épocas en las que estaban “los nuestros” según decían dentro de STEPV, CCOO o UGT. Debería estar claro que la clase trabajadora no tiene “nuestros”: quien gobierna en el sistema capitalista sólo mira los beneficios de las empresas, y los/las trabajadores/as les importamos poco.

Resulta que ahora, a finales de mayo, han convocado una huelga de educación, curiosamente a semanas de las elecciones europeas. Y los motivos que esgrimen son aún más sorprendentes, intentaremos comentarlos y explicar nuestra postura.

Se argumenta que el PP y Vox han votado contra una ILP por la reducción de ratios, pero en 8 años del gobierno del botànic no se han reducido las ratios ni una sola vez de forma generalizada. Se ha realizado sólo en algunos cursos, siempre para paralizar movilizaciones que estaban empezando a producirse. Durante 8 años esta reivindicación fundamental no fue suficiente para convocar ninguna movilización multitudinaria porque estaban “los nuestros”. Ahora, esos que no hicieron nada mientras gobernaban, presentan una moción para que lo hagan los demás. Esto sería ridículo, de no ser porque las organizaciones sindicales, que dicen defender a las trabajadoras y los trabajadores, están totalmente cooptadas por los partidos políticos. No es que hagan política, algo totalmente necesario, es que hacen partidismo. Esto provoca una desafección total de los sindicatos, que acaban defendiendo a nuestra patronal cuando están “los nuestros” y atacándola cuando están los demás.

Otro motivo es el ataque al valenciano, nuestra lengua. Es cierto que la nueva propuesta de ley ataca al valenciano, pero sólo en las comarcas castellanohablantes (la mayor parte de los proyectos lingüísticos pueden entrar en la nueva ley). La ley que aprobó el gobierno del botànic tampoco mejoró la situación del valenciano, empeorándola en aspectos importantes. El Botànic situó al inglés por primera vez al nivel del valenciando, haciendo que fuera obligatorio un 15% de la docencia en inglés: esto lo ha dejado el PP. Este cambio junto a un mínimo de docencia en castellano (que tampoco tenía la ley anterior del PP) hizo inviable los proyectos de inmersión lingüística que tantos logros habían tenido. Los sindicatos que ahora se movilizan no solo no dijeron nada en ese momento, sino que enmudecieron todas las protestas e intentaron amordazar a quienes, como El Tempir, lo denunciaban. Pero ahora vienen elecciones…

Otro tema importante es la participación en el proceso de decisión. Todos los sindicatos convocantes hablan de asambleas para decidir sobre la huelga1,2, pero ninguno da el número de participantes. Los que estamos en CSO venimos de esos sindicatos y conocemos cómo se ha jugado con los números (por ejemplo dando porcentajes en lugar de cantidades o hablando de mayoría). Habrán participado en los procesos decenas de personas, a lo sumo alguna centena. ¿Se han hecho asambleas en cada instituto y escuela sobre si queremos la huelga? Tienen liberados y recursos suficientes para ello. Sólo esto hubiera servido ya de proceso de movilización. Pero no: se han hecho “consultas” (CCOO) o asambleas (STEPV), todo muy interno y manipulable para que salga lo que se quiere.

Ahora vamos a ver cómo se ha convocado. La huelga nunca debe ser un objetivo en sí misma, sino una herramienta para conseguir un objetivo. Es la herramienta más potente que tiene la clase trabajadora: detiene la generación de plusvalía, lo que hace que los dueños del sistema, los capitalistas, no ganen dinero. No debe usarse como una movilización de protesta; para ello están las concentraciones, las manifestaciones, los actos de desobediencia colectiva… La huelga debe tener una finalidad: que no se apruebe una reforma, que se retire una ley o conseguir una subida salarial. Y no debe ser algo aislado, sino formar parte de un proceso de movilización que, dado que no se ha alcanzado el objetivo de otra forma, termina en una huelga, después otra y al final de forma indefinida hasta que lo conseguimos. La huelga debe partir de un proceso de concienciación y movilización. Un proceso de trabajo en cada escuela, en cada instituto, en cada EOI, conservatorio o EPA. Pero no es el caso: sin ningún tipo de proceso movilizador nos lanzan a una huelga condenada al fracaso por un objetivo espurio, como son las elecciones.

En resumen, ¿hay motivos para una huelga? Hace años!! Por eso las trabajadoras y los trabajadores de CSO haremos esta huelga, a pesar de la forma en que se ha convocado. Vienen épocas de recortes muy serios en la escuela pública, donde se quiere situar la guerra como un objetivo viable, donde el ecosistema que permite la vida se ve amenazado por la forma de organización humana: por el capitalismo. Por eso necesitamos organizarnos en cada centro de trabajo. Si has llegado hasta aquí es porque quieres cambiar las cosas que no te gustan: empieza a hacerlo. Convoca una reunión en tu centro para hablar de la huelga con tus compañeros y compañeras, así como otras cosas que se pueden hacer en tu centro (sobre el genocidio en Palestina o sobre las guerras en las que nos quiere meter la OTAN, sobre el aumento de la burocracia en los centros, sobre las agresiones que sufrimos los docentes…). Y únete al Consejo Sindical Obrero para organizarnos con otros compañeros y compañeras que luchan por un sindicalismo de clase y combativo.

Deja una respuesta