Programa de CSO – Els canvis necessaris

[Castellano bajo] 

Volem el doble d’aules amb la meitat d’alumnat, no el doble de professorat dins la mateixa aula

Evidentment, és una millora tenir un company/a a classe que ens pot ajudar, però el que realment vol l’administració amb aquesta mesura és poder donar dades de professorat per alumne millors que les anteriors. Totes i tots sabem que no és igual tenir una aula de 15 alumnes per a tu soles que una aula de 30 amb un altre company/a. La gran majoria dels docents preferim la meitat d’alumnes per a nosaltres soles, sense dubte. Podem conéixer les necessitats del nostre alumnat, tractar-les amb molta més cura i estar més pendents d’ells i elles, quasi individualment. A més, quan fiquen a dues professores/s a l’aula, quan un cau malalt i tarden a enviar la substitució, un/a soles ha d’intentar fer classe. Com tenen un altre professor/a a l’aula en qualsevol moment es poden carregar aquest nou docent de desdoblament i no pareixerà tan greu com duplicar la ràtio. Per això és imprescindible baixar la ràtio, quant més millor. No és tan car com sembla i milloraria moltíssim l’ensenyament públic.

 

Democràcia per a les grans decisions

Hem vist com la conselleria, aquesta també, ha intentat sempre imposar els seus criteris al personal docent i qui havia de posar el crit al cel aquesta vegada ha estat prou callat. A l’ensenyament és molt fàcil: la conselleria només hauria de demanar als claustres obrir un debat sobre el tema que considere oportú i que cada claustre eleve les seues conclusions del debat per a conéixer què necessitem els docents a l’aula. Els òrgans estan creats, però no els fem servir més que per a aprovar tràmits, la majoria d’ells burocràtics. NO seria el mateix fer les consultes als consells escolars, on hi ha tan sols una representació que pot votar contra l’opinió del claustre (com hem vist a molts centres amb el tema dels àmbits), nosaltre proposem fer consultes directes: al claustre, si parlem de decisions pedagògiques, i a tota la comunitat educativa si parlem de temes en qui totes i tots som competents (com per exemple la jornada). 

 

Estabilitat per al professorat

Potser aquest un tema complicat, però des de CSO pensem que té una solució relativament simple i passa per una modificació del sistema d’accés. Aquest mes de novembre encetem un procés que s’ha volgut anomenar d’Estabilització, però més bé pot acabar convertint-se en un procés de desestabilització, tal com s’ha fet. La majoria de les persones que porten 15 o 20 anys treballant no demanaven fer-se funcionaris de carrera, sinó que se’ls garantira que anaven a continuar treballant a les mateixes condicions i aquest sistema d’estabilització no ho garanteix.

Pensem que el que s’ha de canviar perquè aquesta temporalitat que arriba al 30% a l’ensenyament no torne a passar és el sistema d’accés. Molts dels i les docents que estan d’interins han aprovat una o vàries oposicions, però no se’ls pot demanar que any rere any facen l’esforç que suposa presentar-se a unes oposicions. El canvi és simple: guardar la nota d’oposició per a les següents convocatòries. Així aquestes persones, que ara són interines perquè quan es presentaren la primera vegada no tenien nota a l’apartat d’experiència, a les següents convocatòries podrien optar a una plaça de funcionari de carrera amb la seua nota. No té cap sentit que se’ns demane que demostrem la nostra valia any rere any. Igual que tenim un títol universitari i no hem de demostrar cada any que el tenim, podríem tenir una oposició aprovada amb un 9 i no haver-ho de demostrar any rere any, sino participar al procés de selecció amb el nostre 9. Això descongestionaria els tribunals d’oposicions, donat que moltes persones vindrien amb la seva nota, i permetria a les persones tenir una carrera professional a l’ensenyament més estable. 

A més llarg termini, des de CSO, pensem que la primera prova de l’oposició no és massa objectiva, donat que comença amb un sorteig dels temes. Depén més de la teua sort que de la teua capacitat i condiciona tot el procediment. Per això pensem que aquesta primera prova s’hauria de canviar per uns exàmens de test o preguntes curtes, més generalistes que abasten tot el temari. Com deia un comentari sobre les oposicions passades, s’hauria de buscar seleccionar el millor professorat de matemàtiques, no el millor matemàtic.

Defensem l´estabilitat, una estabilitat real. Per nosaltres és el nostre company des de la persona que fa 10 anys que està d’interí fins a les companyes que acaben de començar. Totes les formes daccés són vàlides i tots els treballadors i les treballadores mereixen estabilitat. No mercadejarem amb els drets dels nostres companys i companyes. Exigirem, governi qui governi, inversió, reducció de ràtios i estabilitat dels treballadors de l’Ensenyament públic.

 

Burocràcia

Des de CSO entenem que la burocràcia és necessària per a deixar constància que s’ha actuat amb justícia, amb equitat, i que els recursos públics s’han usat per al que estaven destinats. Però la burocràcia no pot ser la feina dels docents i dels equips directius. L’administració ha de minimitzar al màxim els papers que s’han d’emplenar, facilitant aquesta tasca a equips directius i docents i, fins ara, el que s’ha fet es anar ficant cada dia nova paperassa. Segur que a tots i totes se’ns ha passat entregar alguna paperassa que, al cap i a la fi, sabíem que era un paper inútil que anava a amuntonar-se a un calaix (hui a un disc dur). No té sentit que siguen les editorials les que facen les programacions perquè s’ha convertit en una feina impossible de fer per a un/a docent amb lleis i nomenclatures canviants. L’administració podria proporcionar els models als docents de les programacions perquè cadascú/na les adaptara a les seues necessitats. Igual que amb la resta de paperassa, que només se’ns demane el que siga realment rellevant i que vaja a usar-se per a produir canvis reals, no projectes i projectes que després només s’usen per a emplenar la web. LOE, LOMCE, LOMLOE, nova llei FP … massa lleis fetes d’esquena a qui sabem el que necessitem. Tornem a dir-ho: demanem que es compte amb els claustres, que es democratitzen les lleis, que l’administració use aquesta ferramenta tan potent i democràtica que són els claustres.

 

Recursos segons les necessitats de cada centre

No té sentit que se’ns faça emplenar programes d’actuació per a la millora (PAM) cada any per a demanar els recursos que ens calen. Els recursos haurien d’assignar-se als centres segons les necessitats que tenen, no depenent de l’habilitat de l’equip directiu de vendre el PAM, el PIM, el POM o el PUM. Això generaria personal estable als centres per a poder portar a terme una planificació real del que volem ser. Amb la meitat del claustre interí/na es pot programar molt poc. Per què, llavors, ho fan amb programes com el PAM? Simple: per a poder-ho llevar sense que siga una retallada de plantilles. Per això exigim que a cada centre se li envie el que li cal, segons el tipus d’alumnat que tinga, sense haver-ho de justificar en cap programa i que se li dote en personal de plantilla per a poder planificar el centre.

 

Centres d’especial dificultat

Tenim clar que hi ha centres que, usem l’eufemisme que usem, són més difícils que altres. I els i les docents que allí imparteixen classe tenen les mateixes hores lectives i el mateix jornal que la resta. Així és difícil estabilitzar equips docents en eixos centres. Des de CSO pensem que, precisament són eixos centres els que necessiten, encara més que altres, tenir una plantilla estable per la qual cosa hem de fer atractiu estar-hi allí. Per això plantegem que les i els docents d’aquells centres se’ls pague d’una o altra forma: per exemple reduint la càrrega lectiva, donant-los 3 ó 4h setmanals per a reunions de coordinació dels equips docents als quals pertanyen, etc.

 

El nostre salari no es toca

Mai apareix com a la principal reivindicació però és per el que treballem, per un salari, com tots els treballadors i treballadora. En el nostre article “Els empleats i les empleades públiques no som tontos/as” demostrem que des de l’any 2000 hem perdut més del 45% de poder adquisitiu (https://www.consejosindical.es/las-empleadas-y-los- empleats-publicos-no-som-tontos-as/). Després del vergonyós pacte que han signat diversos sindicats, que suposa una rebaixa de poder adquisitiu per al professorat, creiem necessari articular una mobilització ascendent per reclamar el que se’ns ha anat arrabassant any rere any.

 

Els drets es conquisten organitzant-se.

Els integrants de CSO som gent diversa, que ha estat present en lluites des de fa molts anys i presents en altres sindicats que avui demanen el vot al·legant mèrits passats. Nosaltres hem vist com sindicats que tenien tradició de lluita i reivindicació han passat a integrar-se en una dinàmica de gestió pura i concertació. Un sindicat no és una gestoria ni un consultori, és una eina històrica que ha permès que s’hagi passat de dir “passes més fam que un mestre d’escola” a tenir un salari decent, un poder adquisitiu que no para de baixar en termes reals, precisament per coses com aquesta.

Des de CSO defensem que el paper del sindicalisme és simple i planament organitzar la defensa exclusivament dels interesos dels treballadors i les treballadores, potenciant la organització i la mobilització als centres. Malauradament, que no és el que ha passat aquests anys, ans al contrari.

Ens comprometem a posar sempre per sobre els drets de la classe traballadora, com a sindicat de classe que som, per damunt de qualsevol componenda amb l’administració. Ens és igual si qui governa és el PSOE, el PP o Compromis. Sempre seran els treballadors la nostra raó de ser, perquè nosaltres ho som també i no deixem de trepitjar els nostres centres cada dia.

 

Les treballadores i treballadors hem de tenir clar que l’administració, el nostre patró, mai és dels nostres (governe qui governe) i que, com deia Joan Fuster, “tota política que no siga feta per nosaltres serà feta contra nosaltres”. Per això no només et demanem que el pròxim dia 1 de desembre votes per CSO, sinó que comences a organitzar al teu centre, junt amb les teues companyes i companys. Només si estem organitzats podrem resistir l’onada de retallades que ens ve al passar les eleccions de l’any que ve. Compta amb nosaltres per a fer-ho, nosaltres comptem amb tu !

 

[Castellano]

Queremos el doble de aulas con la mitad de alumnado, no el doble de profesorado en la misma aula

Evidentemente, es una mejora tener un compañero/a en clase que nos puede ayudar, pero lo que realmente quiere la administración con esta medida es poder dar datos de profesorado por alumno mejores que los anteriores. Todas y todos sabemos que no es igual tener un aula de 15 alumnos/as para ti que un aula de 30 con un apoyo. La gran mayoría de los y las docentes preferimos a la mitad de alumnos, sin duda. Así podemos conocer las necesidades de nuestro alumnado, tratarlas con mucho más cuidado y estar más pendientes de ellas, casi individualmente. Además, cuando meten a dos profesoras/as en el aula, cuando uno cae enfermo y tardan en enviar la sustitución, uno/a solo tiene que intentar dar clase. Como tienen otro profesor/a en el aula en cualquier momento se pueden cargar este nuevo docente de desdoble y no parecerá tan grave como duplicar el ratio. Por eso es imprescindible bajar el ratio, cuanto más mejor. No es tan caro como parece y mejoraría muchísimo la enseñanza pública.

 

Democracia para las grandes decisiones

Hemos visto cómo la conselleria, esta también, ha intentado siempre imponer sus criterios al personal docente y quien debía poner el grito en el cielo esta vez ha permanecido bastante callado. En la enseñanza es muy fácil: la conselleria sólo debería pedir a los claustros abrir un debate sobre el tema que considere oportuno y que cada claustro eleve sus conclusiones del debate para conocer qué necesitamos los docentes en el aula. Los órganos están creados, pero no los utilizamos más que para aprobar trámites, la mayoría de ellos burocráticos. NO sería lo mismo hacer las consultas a los consejos escolares, donde solo hay una representación que puede votar contra la opinión del claustro (como hemos visto en muchos centros con el tema de los ámbitos), proponemos hacer consultas directas: al claustro, si hablamos de decisiones pedagógicas, y a toda la comunidad educativa si hablamos de temas en los que todas y todos somos competentes (como por ejemplo la jornada). 

 

Estabilidad para el profesorado

Quizás sea este un tema complicado, pero desde CSO pensamos que tiene una solución relativamente simple y pasa por una modificación del sistema de acceso. Este mes de noviembre iniciamos un proceso que se ha querido llamar de Estabilización, pero mejor puede acabar convirtiéndose en un proceso de desestabilización, tal y como se ha hecho. La mayoría de las personas que llevan 15 o 20 años trabajando no pedían hacerse funcionarios de carrera, sino que se les garantizara que iban a seguir trabajando en las mismas condiciones y cosa que este sistema de estabilización no garantiza.

Pensamos que lo que debe cambiarse para que esta temporalidad, que ha llegado al 30% en la enseñanza, no vuelva a ocurrir es el sistema de acceso. Muchos de los y las docentes que están de interinos han aprobado una o varias oposiciones, pero no se les puede pedir que año tras año hagan el esfuerzo que supone presentarse a unas oposiciones. El cambio es simple: guardar la nota de oposición para las siguientes convocatorias. Así, estas personas, que ahora son interinas porque cuando se presentaran la primera vez no tenían nota en el apartado de experiencia, en las siguientes convocatorias podrían optar a una plaza de funcionario de carrera con su nota. No tiene ningún sentido que se nos pida que demostramos nuestra valía año tras año. Al igual que tenemos un título universitario y no debemos demostrar cada año que lo tenemos, podríamos tener una oposición aprobada con un 9 y no tener que demostrarlo año tras año, sino participar en el proceso de selección con nuestro 9. Esto descongestionaría los tribunales de oposiciones, dado que muchas personas vendrían con su nota, y permitiría a las personas tener una carrera profesional en la enseñanza más estable. 

A más largo plazo, desde CSO, pensamos que la primera prueba de la oposición no es demasiado objetiva, puesto que comienza con un sorteo de los temas. Depende más de tu suerte que de tu capacidad y condiciona todo el procedimiento. Por eso creemos que esta primera prueba debería cambiarse por unos exámenes de test o preguntas cortas, más generalistas, que abarcan todo el temario. Como decía un comentario sobre las oposiciones pasadas, debería buscarse seleccionar al mejor profesorado de matemáticas, no al mejor matemático.

Defendemos la estabilidad, una estabilidad real. Para nosotros es nuestro compañero desde la persona que lleva 10 años de interino hasta las compañeras que acaban de empezar. Todas las formas de acceso son válidas y todos los trabajadores merecen estabilidad. No mercadearemos con los derechos de nuestros compañeros. Exigiremos, gobierne quien gobierne, inversión, reducción de ratios y estabilidad de los trabajadores de la Enseñanza pública. 

 

Burocracia

Desde CSO entendemos que la burocracia es necesaria para dejar constancia de que se ha actuado con justicia, con equidad, y que los recursos públicos se han usado para lo que estaban destinados. Pero la burocracia no puede ser el trabajo de los docentes y equipos directivos. La administración debe minimizar al máximo los papeles que deben cumplimentarse, facilitando esta tarea a equipos directivos y docentes y, hasta ahora, lo que se ha hecho es ir metiendo cada día nuevo papeleo. Seguro que a todos y todas se nos ha pasado entregar algún papeleo que, al fin y al cabo, sabíamos que era un papel inútil que iba a amontonarse en un cajón (hoy en un disco duro). No tiene sentido que sean las editoriales las que hagan las programaciones porque se ha convertido en un trabajo imposible de realizar para un/a docente con leyes y nomenclaturas cambiantes. La administración podría proporcionar los modelos a los docentes de las programaciones para que cada uno/a las adaptara a sus necesidades. Al igual que con el resto de papeleo, que sólo se nos pida lo que sea realmente relevante y que vaya a usarse para producir cambios reales, no proyectos y proyectos que después sólo se usen para rellenar la web. LOE, LOMCE, LOMLOE, nueva ley FP… demasiadas leyes hechas de espaldas a quienes sabemos lo que necesitamos. Volvemos a decirlo: pedimos que se cuente con los claustros, que se democratizan las leyes, que la administración use esta herramienta tan potente y democrática que son los claustros.

 

Recursos según las necesidades de cada centro

No tiene sentido que se nos haga rellenar programas de actuación para la mejora (PAM) cada año para pedir los recursos necesarios. Los recursos deberían asignarse a los centros según sus necesidades, no dependiendo de la habilidad del equipo directivo de vender el PAM, el PIM, el POM o el PUM. Esto generaría personal estable en los centros para poder llevar a cabo una planificación real de lo que queremos ser. Con la mitad del claustro interino se puede programar muy poco. ¿Por qué entonces lo hacen con programas como el PAM? Simple: para poder quitarlo sin que sea un recorte de plantillas. Por eso exigimos que a cada centro se le envíe lo que necesite, según el tipo de alumnado que tenga, sin tener que justificarlo en ningún programa y que se le dote en personal de plantilla para poder planificar el centro.

 

Centros de especial dificultad

Tenemos claro que existen centros que, usemos el eufemismo que usamos, son más difíciles que otros. Y los y las docentes que allí imparten clase tienen las mismas horas lectivas y el mismo jornal que el resto. Así es difícil estabilizar equipos docentes en esos centros. Desde CSO pensamos que, precisamente son esos centros los que necesitan, aún más que otros, tener una plantilla estable, por lo que debemos hacer atractivo estar allí. Por eso planteamos que las y los docentes de aquellos centros se les pague de una u otra forma: por ejemplo, reduciendo la carga lectiva, dándoles 3 ó 4h semanales para reuniones de coordinación de los equipos docentes a los que pertenecen, etc. .

 

Nuestro salario no se toca

Nunca aparece como principal reivindicación pero es por lo que trabajamos, por un salario, como todos los trabajadores y trabajadora. En nuestro artículo “Los empleados y las empleadas públicas no somos tontos/as” demostrabamos que desde el año 2000 hemos perdido más del 45% de poder adquisitivo (https://www.consejosindical.es/las-empleadas-y-los-empleados-publicos-no-somos-tontos-as/). Tras el vergonzoso pacto que han firmado varios sindicatos, que supone una rebaja de poder adquisitivo para el profesorado, creemos necesario articular una movilización ascendente para reclamar lo que se nos ha ido arrebatando año a año.

 

Los derechos se conquistan organizándose. 

Muchos de los integrantes de CSO somos gente diversa que ha estado presente en luchas desde hace muchos años y presentes en sindicatos que hoy piden el voto alegando méritos pasados. Nosotros y nosotras hemos visto como sindicatos que tenían tradición de lucha y reivindicación han pasado a integrarse en una dinámica de gestión pura y concertación. Un sindicato no es una gestoría ni un consultorio, es una herramienta histórica que ha permitido que se haya pasado de decir “pasas más hambre que un maestro de escuela” a tener un salario decente, salario que no para de bajar en términos reales, precisamente por cosas como esta. 

Desde CSO defendemos que el papel del sindicalismo es simple y llanamente organizar la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, potenciando la organización y la movilización en los centros. Desgraciadamente, que no es lo que ha pasado estos años, más bien al contrario. 

Nos comprometemos a poner siempre por encima los derechos de la clase trabajadora, como sindicato de clase que somos, por encima de cualquier componenda con la administración. Nos da igual si quien gobierna es el PSOE, el PP o Compromis. Siempre serán los trabajadores nuestra razón de ser, porque nosotros lo somos también y no dejamos de pisar nuestros centros cada día.  

 

Las trabajadoras y trabajadores debemos tener claro que la administración, nuestro patrón, nunca es de los nuestros (gobierno quien gobierne) y que, como decía Joan Fuster, “tota política que no siga feta per nosaltres, será feta contra nosaltres”. Por eso no sólo te pedimos que el próximo día 1 de diciembre votas por CSO, sino que empieces a organizar en tu centro, junto a tus compañeras y compañeros. Únicamente si estamos organizados podremos resistir la ola de recortes que nos viene al pasar las elecciones del próximo año. ¡Cuenta con nosotros para hacerlo, nosotros contamos contigo!

 

Deja una respuesta